Algemene voorwaarden

Definities

 1. inikini : gevestigd te Waddinxveen onder KvK 58246304.
 2. Klant: degene met wie inikini een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: inikini en de klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten namens inikini.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die inikini hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die inikini hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan inikini te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die inikini niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoelt in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet gebruikt is.
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat gemaakt is of aangepast.
 • het product onbeschadigd en in originele staat is.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via: info@inikini.nl
 1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan inikini, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 2. De kosten voor retourneren zijn geheel voor de consument.
 3. Ruilen is mogelijk in overleg.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. inikini blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van inikini op grond van wat voor met inikini gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan inikini zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien inikini een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft inikini het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant gegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft inikini het recht om zijn verplichting op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betalingen is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan inikini kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door inikini opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van inikini.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij inikini niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

 1. indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan inikini niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden bij inikini, bij gebreke waarvan inikini niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Klachten

 1. De klant dient een door inikini geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Consumenten dienen inikini uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat inikini in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat inikini verantwoordelijk gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan dat ze zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan inikini.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling inikini ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als inikini een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hem hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan inikini verschuldigd zijn.

 

Overmacht

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor inikini 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichten opgeschort totdat inikini er weer aan kan voldoen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. inikini is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 4.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van inikini alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. inikini is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal inikini zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van inikini.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar inikini is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 16 december 2019